Претражи овај блог

петак, 28. фебруар 2014.

ТО ЈЕ БИО САМО ПИКНИК-Рели Алфандри Пардо

А ја, ја сам пла­ка­ла, али ни­јед­на су­за се ни­је сли­ла из мо­јих очи­ју. Ко­ли­ко сам же­ле­ла да се то не де­си. Ко­ли­ко сам са­мо жа­ли­ла мо­ју Ма­му, мо­ју ро­ђе­ну мај­ку.

  Хо­да­ле смо у ти­ши­ни, ско­ро тр­ча­ле да се вра­ти­мо ку­ћи и на­ђе­мо онај при­вид си­гур­но­сти ко­ји су нам пру­жа­ли до­бро по­зна­ти зи­до­ви. Би­ти у за­кло­ну од на­ших под­сме­шљи­вих при­ја­те­ља од ју­че, од вој­ни­ка са­ди­ста, у за­кло­ну од опа­сно­сти ко­ју је до­но­сио сва­ки из­ла­зак на ули­цу сва­ког чо­ве­ка, сва­ке же­не и сва­ког је­вреј­ског де­те­та. Јед­но скло­ни­ште, у ко­јем је жи­вео је­дан не­мач­ки офи­цир и је­дан пар из­да­ји­ца, али скло­ни­ште ипак, јер је оно има­ло вра­та ко­ја се мо­гу за­тво­ри­ти и ко­ја ни­ко још ни­је же­лео да про­ва­ли. Че­ти­ри осо­бе ко­је кри­ју сво­је осе­ћа­ње по­ни­же­но­сти, стре­пње и стра­ха пред бу­дућ­но­шћу.прво издање, 2014.
 13,5 x 20 цм, 263 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1793-9
Цена: 599,50 РСД  

Нема коментара:

Постави коментар