Претражи овај блог

петак, 29. август 2014.

КАКО ОБЈАСНИТИ ДРУШТВЕНО ПОНАШАЊЕ-Јон Елстер


Оно што Елстерово дело чини посебно вредним и необичним јесте широк спектар тема које захвата, односно научних дисциплина у које залази. Његов рад је релевантан за политичку науку, филозофију, економију, социологију, историју и психологију. Због тога га је тешко дефинисати помоћуједне одреднице. Ипак, могло би се рећи да је од почетка осамдесетих година прошлог века средишња тема Елстерових радова тема рационалног избора, праћена расправом о односу рационалног и ирационалног у  друштвеном понашању, те бројним расправама о могућности објашњења у друштвеним наукама које залазе у домен филозофије науке и историје друштвене и политичке теорије. Посебно је вредна поштовања чињеница да је Елстер у многим од ових области достигао врхунац, те да га социолози, политиколози, економисти, психолози и филозофи једнако читају, што је у времену специјализације наука редак случај.


превели Душан Павловић и Смиљана Скиба
 прво издање, 2014.
15 х 23 цм, 532 стр., 
броширан повез, латиница 
ISBN 978-86-519-1823-3 
Цена: 2.200,00 РСД


уторак, 26. август 2014.

ЗЕМЉА СНА-Георг Тракл

Песништво Георга Тракла, једног од најзначајнијих и најизворнијих гласова европске поезије XX века, својом дубином, профетском објавом и снагом визионарског дара може се поредити са Блејковим и Рембоовим. Иако у себи садржи одлике барокне, романтичарске, експресионистичке и симболистичке естетике, не може се покрити једноставним жанровским одређењем. Подједнако су му се дивили Рилке, Хајдегер, Витгенштајн, Јунг и генерације стваралаца које су дошле после њега.Књига која је пред читаоцем обухвата Траклове поетске и прозне радове до сада непревођене на српски и есеј који се бави биографским, онтолошким, архетипско-митским и симболичко-језичким аспектима његовог дела.


превео Бојан Белић
 прво издање, 2014.
 13,5 х 20 цм,152 стр., 
броширан повез, ћирилица 
ISBN 978-86-519-1821-9 
Цена: 550,00 РСД

петак, 15. август 2014.

КАКО САМ (С)КУВАО ИСТОРИЈУ-Милован Мића Стојановић

Дво­стру­ки свет­ски шам­пи­он у ку­ва­њу, Ми­ло­ван Ми­ћа Сто­ја­но­вић, во­ди вас кроз пет де­це­ни­ја ку­вар­ских ча­ро­ли­ја ко­је су по­че­ле с Ти­том, Чер­чи­лом, Ста­љи­ном, да би се на­ста­ви­ле с ца­ре­ви­ма и кра­ље­ви­ма, Бре­жње­вом, Га­да­фи­јем и три аме­рич­ка пред­сед­ни­ка, с мно­гим по­зна­тим лич­но­сти­ма по­пут Ели­за­бет Теј­лор и Со­фи­је Ло­рен, Рок­фе­ле­ра и Рот­шил­да. Сво­је ку­вар­ско уме­ће за­чи­ни­ће вам пар­ти­јом ша­ха с Кар­по­вим, фуд­бал­ском игром са Ше­ку­лар­цем и глу­мом с Љу­бом Та­ди­ћем. Чо­век ко­ји је про­ме­нио исто­ри­ју срп­ског и ју­го­сло­вен­ског ку­вар­ства об­ра­до­ва­ће вас са 30 ори­ги­нал­них ме­ни­ја, пре­ко 200 ори­ги­нал­них ре­це­па­та, де­се­так про­фе­си­о­нал­них тај­ни и две др­жав­не тај­не.

„Пред ва­ма је књи­га на­ста­ла из ве­ли­ке же­ље (и по­тре­бе) да по­том­ству и чи­та­о­ци­ма до­ча­рам део жи­во­та и са­чу­вам од за­бо­ра­ва не­ка сво­ја нај­бо­ља је­ла и де­ла. Док ме пам­ће­ње слу­жи, да за­бе­ле­жим се­ћа­ње на по­је­ди­не љу­де и до­га­ђа­је у који­ма сам уче­ство­вао, или сам им био све­док. Све што вам бу­дем ис­при­чао – ја сам ви­део, ку­вао и по­јео. Же­лео сам из сво­је по­зи­ци­је уче­сни­ка и све­до­ка мно­гих ва­жних до­га­ђа­ја да ис­при­чам све оно што зва­нич­на исто­ри­ја или но­ви­нар­ство ни­је. Књи­га ће вам от­кри­ти ка­ко сам се дру­жио с Ђа­ни­јем Ање­ли­јем, вла­сни­ком „Фи­ја­та“, ка­ко сам био се­кун­дант ша­хи­сти Кар­по­ву, пра­тио кра­љи­цу Ели­за­бе­ту, уче­ство­вао у про­мо­ци­ји на­шег фил­ма Ску­пља­чи пер­ја у Ка­ну, про­вео ве­че с аме­рич­ким пред­сед­ни­ком Ник­со­ном, ку­вао са Со­фи­јом Ло­рен, пио с Ри­чар­дом Бар­то­ном, био гост код Ко­че По­по­ви­ћа и Сло­бо­да­на Ми­ло­ше­ви­ћа, учио сли­ка­ње код Са­ве Ра­ду­ло­ви­ћа, до­био бла­го­слов па­три­јар­ха Гер­ма­на, био све­док мно­гих епи­зо­да Ти­то­вог тај­ног и јав­ног жи­во­та."

Ми­ло­ван Ми­ћа Сто­ја­но­вић
прво издање, 2014.
20 х 26 цм, 340 стр.,
 тврд повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1754-0
Цена: 2.200,00 РСД

четвртак, 14. август 2014.

КОМИКА И ЕТИКА НАРОДНЕ ЕРОТИКЕ-Миленко Мисаиловић

„Мисаиловић је себи поставио важан задатак, и у томе успео, да докаже како Еро многим својим димензијама превазилази регионални простор, носећи у себи шира и општељудска значења. Тиме се Еро придружује нашим и светским довитљивцима: Ћоси, Насрадин-хоџи, Хитер Петру, па чак и Бомаршеовом Фигару. Јер, наша народна историја се испољава и као историја народног смеха, као што историја смеха, постаје историја народа и народног духа. Испољавајући обележја заједничка сваком народном хумору, који се рађа и развија међу народима широм света, ерски хумор, као и сваки други хумор, испољава и своје посебности. Тајна и трајна веза између ерског или народног хумора и еротског народног хумора је – освајање слободе.“

Бранислав Бане Јовановић

„Миленко Мисаиловић, свестан коју народну основу има пред собом, лист по лист (а за сваки лист ове књиге можемо са правом рећи да је Евин) темељно, одговорно и сериозно тумачио сваку песму, разлажући стих по стих, налазећи и многа скривена значења, свестан да је на божанском трагу.
Тако је стрпљиво, али јасно откривао тајну опстанка српског народа у најтежим временима када је изгледало да га никакво, па ни Господње чудо не може од нестанка спасити.
Схватио је да је ова српска еротска лирика настајала истовремено и паралелно са, у свету хваљеном, српском епском поезијом.
Етика је код народа одржавала српску националну свест, а еротска лирика је била истрајна и непрекидна свест о обнови народа и позив на њу.
Тако нам Миленко Мисаиловић открива како је у најтежим данима народног опстанка еротика била величанствена радост његовог народа.“


Милован Витезовић

прво издање, 2014.
 13,5 х 20 цм, 248 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1779-3
Цена: 495,00 РСД
уторак, 12. август 2014.

УЛОГА АКЦЕНТА У СРПСКОЈ СОЛО ПЕСМИ-Милена Петровић

Веза између говорног и музичког акцента, као и питање музичке акцентуације, јасно се прати преко жанра соло песме у Србији, и то у периоду романтизма – од 1847. до 1914. године. Ту се уочава развојна линија у процесу сазревања композиторске мисли и њеног суштинског сједињавања са поетском речју, мишљу и исказом. Књига Улога акцента у српској соло песми обухвата четири области кроз које се питање музичке транспозиције акцента сагледава у целини.

Прва област представља музиколошки приступ периоду српског музичког романтизма. Друга значајна област јесте слика уметничке средине у Србији у другој половини деветнаестог века, нарочито кроз приказивање поетских тежњи. Трећа област је приказ српске романтичарске соло песме, најзначајнијих композитора и њихових остварења на пољу соло песме, као и њихове инспирације одређеним песницима и стиховима. Четврта, последња област, представља лингвистичко, фонетско и фонолошко истраживање које се огледа у изучавању појма акцента речи, српског система акцентуације, врсте акцената, као и постојећих музичких записа српских акцената, како код лингвиста, тако и код композитора и теоретичара музике. Музичка транспозиција поетског акцента подразумева осликавање српских акцената музичким средствима: четири српска акцента и послеакценатска дужина најчешће су представљени интонативноинтервалским, ритмичким, метричким, динамичким и артикулацијским музичким сликама.


прво издање, 2014.
 12,5 х 20 цм, 308 стр.,
 броширан повез, ћирилица,
ISBN 978-86-519-1115-9
Цена : 715,00 РСД

понедељак, 11. август 2014.

КОСОВСКИ КУЛТУРОЛОШКИ МИТ-Сања Бошковић

Косовски културолошки мит, као културна чињеница проистекла из симбиозе разнородних духовних искустава и памћења, одражава једну врсту виртуелног културног пејзажа забележеног у језику и усменом завештању.


Пред нама је покушај једног другачијег читања културног наслеђа и у оквиру њега јединствене културолошке чињенице као што је мит о Косову. Посебно нас је занимало да установимо место настанка, или место духовног порекла Косовског мита, затим да одредимо његову природу, као и улогу у стварању и очувању културног и колективног идентитета Срба.


Косовски културолошки мит се појављује као једна од духовних константи у односу на коју се свако време и свака генерација одређују. Било би занимљиво сазнати шта је то што условљава и намеће поколењима такву врсту одређења и у којој мери се ментална карта Косовског мита подудара са историјском географијом српског народа. У времену пољуљаног идентитета и замагљених историјских смерница, можда није лоше заћи у структуре колективне свести и подсвести, које нам рефлектује косовска културна заоставштина, не бисмо ли боље спознали сами себе и песму која, испевана, већ вековима пева о нама...


прво издање, 2014.
13,5 х 20 цм, 492 стр.,
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-1833-2
Цена: 880,00 РСД