Претражи овај блог

уторак, 9. децембар 2014.

КАКО САМ (С)КУВАО ИСТОРИЈУ Oд Карађорђа до Тита - Милован Мића Стојановић

Дво­стру­ки свет­ски шам­пи­он у ку­ва­њу, Ми­ло­ван Ми­ћа Сто­ја­но­вић, во­ди вас кроз пет де­це­ни­ја ку­вар­ских ча­ро­ли­ја ко­је су по­че­ле с Ти­том, Чер­чи­лом, Ста­љи­ном, да би се на­ста­ви­ле с ца­ре­ви­ма и кра­ље­ви­ма, Бре­жње­вом, Га­да­фи­јем и три аме­рич­ка пред­сед­ни­ка, с мно­гим по­зна­тим лич­но­сти­ма по­пут Ели­за­бет Теј­лор и Со­фи­је Ло­рен, Рок­фе­ле­ра и Рот­шил­да. Сво­је ку­вар­ско уме­ће за­чи­ни­ће вам пар­ти­јом ша­ха с Кар­по­вим, фуд­бал­ском игром са Ше­ку­лар­цем и глу­мом с Љу­бом Та­ди­ћем. Чо­век ко­ји је про­ме­нио исто­ри­ју срп­ског и ју­го­сло­вен­ског ку­вар­ства об­ра­до­ва­ће вас са 30 ори­ги­нал­них ме­ни­ја, пре­ко 200 ори­ги­нал­них ре­це­па­та, де­се­так про­фе­си­о­нал­них тај­ни и две др­жав­не тај­не.
„Пред ва­ма је књи­га на­ста­ла из ве­ли­ке же­ље (и по­тре­бе) да по­том­ству и чи­та­о­ци­ма до­ча­рам део жи­во­та и са­чу­вам од за­бо­ра­ва не­ка сво­ја нај­бо­ља је­ла и де­ла. Док ме пам­ће­ње слу­жи, да за­бе­ле­жим се­ћа­ње на по­је­ди­не љу­де и до­га­ђа­је у који­ма сам уче­ство­вао, или сам им био све­док. Све што вам бу­дем ис­при­чао – ја сам ви­део, ку­вао и по­јео. Же­лео сам из сво­је по­зи­ци­је уче­сни­ка и све­до­ка мно­гих ва­жних до­га­ђа­ја да ис­при­чам све оно што зва­нич­на исто­ри­ја или но­ви­нар­ство ни­је. Књи­га ће вам от­кри­ти ка­ко сам се дру­жио с Ђа­ни­јем Ање­ли­јем, вла­сни­ком „Фи­ја­та“, ка­ко сам био се­кун­дант ша­хи­сти Кар­по­ву, пра­тио кра­љи­цу Ели­за­бе­ту, уче­ство­вао у про­мо­ци­ји на­шег фил­ма Ску­пља­чи пер­ја у Ка­ну, про­вео ве­че с аме­рич­ким пред­сед­ни­ком Ник­со­ном, ку­вао са Со­фи­јом Ло­рен, пио с Ри­чар­дом Бар­то­ном, био гост код Ко­че По­по­ви­ћа и Сло­бо­да­на Ми­ло­ше­ви­ћа, учио сли­ка­ње код Са­ве Ра­ду­ло­ви­ћа, до­био бла­го­слов па­три­јар­ха Гер­ма­на, био све­док мно­гих епи­зо­да Ти­то­вог тај­ног и јав­ног жи­во­та."
Ми­ло­ван Ми­ћа Сто­ја­но­вић

прво издање, 2014, 20 х 26 цм, 340 стр., тврд повез, ћирилица,
ISBN 978-86-519-1754-0
 
цена: 2.200,00 РСД

Нема коментара:

Постави коментар