У оквиру Гласникове Правне библиотеке, недавно је објављен КОМЕНТАР ЗАКОНА О РАДУ, чији аутори су Зоран М. Ивошевић и Милан З. Ивошевић.
У овом издању подробно су коментарисане све одредбе Закона о раду, посебно новеле од јула 2014. године („Службени гласник РС“, број 75/14). Коментар садржи одговор на бројне дилеме у примени овог закона, сагледане и кроз праксу Уставног суда и Врховног касационог суда. Прилози се односе на одабране подзаконске акте и обрасце појединачних аката које омогућавају једноставнију примену одредаба матичног Закона.